strategisamling2
Strategisamlingen gjør misjonsleder Terje Bjørkås optimistisk på vegne av Frikirkens framtidige misjonsarbeid. (Foto: Geir Arne Johansen).

Strategisamling for framtidas misjon

Misjon må ikke være et prosjekt, det er noe som starter i vår hverdag. For å holde misjonsengasjementet oppe må vi bli enda bedre på å dele erfaringer og historier fra misjonsarbeidet vårt, mener misjonsutvalget.

Strategisamlingen for Frikirkens misjonsarbeid gikk av stabelen på Gardermoen 17.-18. januar, der veien videre for Frikirkens misjonsarbeid ble drøftet. Samlingen var for oppnevnte representanter fra hvert presbyterium, synodestyret, FriBU-styret, ledelsen ved hovedkontoret og tilsynsmennene i Frikirken.

Til sammen representerte deltakerne en bredde i kirkesamfunnet i forhold til både kjønn og alder, da de drøftet innspill og innstillinger fra misjonsutvalget som synodemøtet i 2017 vedtok å opprette. Misjonsutvalgets mandat har vært å jobbe med Frikirkens strategi, struktur, organisering og engasjement for misjon i årene som kommer. Når det gjelder organiseringen av misjonsarbeidet, har utvalget sett på tre mulige modeller:

Å fortsette med dagens modell, sette misjonsarbeidet bort til andre organisasjoner eller utvide dagens modell ordning mot en såkalt HUBmodell, en fleksibel enhet som fungerer som et nav for ulike initiativer, prosjekter, innsamlingsformer og personer/miljøer.

Om hvordan misjonsarbeidet i Frikirken skal ledes, hadde utvalget drøftet følgende strukturer: Å fortsette som i dag, der synodestyret har ansvaret og misjonsleder knytter til seg ressurspersoner etter behov; å gjenopprette misjonsstyret som velges av og rapporterer direkte til synodemøtet; at synoden oppnevner et misjonsstyre som rapporterer direkte til synodestyret og ikke til synoden, eller at synoden/synodestyret oppnevner et rådgivende misjonsorgan for misjonsleder og synodestyret. Utvalget delte også tanker om det strategiske arbeidet for Frikirkens misjon. Deres anbefaling er å holde hovedfokus på den muslimske og jødiske befolkningen i Midtøsten.

Utvalget ønsker også å fortsette arbeidet i Mali for å nå fulanibefolkningen, og tenker det samme om arbeidet i Japan. Innvandrerprosjektet anbefales å være et varig fokusområde for hele Frikirken. I sitt forslag til strategi ønsker også utvalget å styrke misjonens økonomi, blant annet ved en økt oppslutning om menighetsgaven. «I den forbindelse bør det vurderes å gjøre menighetsgaven til misjon obligatorisk for menighetene. Det vil gi oss anledning til å øke aktiviteten ute i misjonslandene. Antall utsendinger knyttet til Frikirkens sentrale misjonsarbeid bør være 20 innen 2023» skriver Misjonsutvalget i sin anbefaling. Innspill og innstillinger ble lagt frem og drøftet i grupper og i plenum. Utvalget peker på følgende punkter som særlig viktige for å øke misjonsengasjementet framover:

- Vi må tydeliggjøre og styrke vår egenart som misjonskirke
- Vi må dele historier fra alt vårt misjonsarbeid
- Vi må styrke eierskapet og «forkorte» veien mellom giver og mottaker (utsending)
- Misjon må bli en livsstil, ikke et prosjekt. Misjon er noe som begynner i vår hverdag
- Klargjøre forholdet mellom nasjonalt misjonsarbeid og lokale misjonsprosjekt

Starter i hverdagen

Frida Andersen er «født og oppvokst» i huskirkenettverket i Kongsberg, og sitter i misjonsutvalget. Hun brenner for å se en disippelgjørende bevegelse, der disipler gjør nye disipler. Punktet om at misjon må bli en livsstil og ikke er prosjekt, treffer henne spesielt.

- Misjon er noe som begynner i vår hverdag. Dette punktet er helt avgjørende slik jeg ser det. Når vi kjenner Jesus og lever med han i vår hverdag, vil hans hjerte for andre mennesker prege våre hjerter. Det gjør at vi ønsker å velsigne de rundt oss og fortelle dem om Guds kjærlighet for dem gjennom Jesus, og etter hvert disippelgjøre dem og leve kirke sammen. Har du et hjerte for naboene dine, tror jeg du også vil få et hjerte for en “nabo” et annet sted i verden, sier hun.

Å dele historier fra misjonsarbeidet som skjer utenlands, er samtidig viktig for å skape engasjement for det Gud gjør der utsendingene befinner seg, og for å ha en forståelse for hverdagen deres. På den måten vil man lettere ønske å bidra økonomisk, med bønn og besøk, mener hun.

- Jeg lengter etter å se at vi som er Guds menighet på jorda er etterfølgere av Jesus i hverdagen, og at stadig flere små fellesskap av troende samles i hjemmene i hele Norge og spesielt i byen jeg nå bor i, Oslo. Gjennom det håper jeg at flere blir kjent med Jesus, både av etniske nordmenn og våre landsmenn fra hundrevis av folkeslag. Jeg brenner for at Gud både kaller folk til å leve som misjonærer i nabolaget sitt og til å dra ut til fremmeds land og leve blant fremmede folk. Hjemme og borte, hånd i hånd, sier hun. Andersen opplever at hun har lært masse om Frikirken generelt, og misjonsarbeidet spesielt, i løpet av samlingene i utvalget.

- Det er nydelig å se hvilket hjerte kirkesamfunnet har for å nå ut med de gode nyhetene om Guds rike til nye mennesker, og det er forbilledlig hvordan man arbeider strategisk og bevisst for at strukturene og organiseringen skal gjøre arbeidet bibelsk, effektivt og dynamisk, sier hun.

- Jeg har lært mye av de ulike utvalgsmedlemmene, og det har vært berikende å bli kjent med de som mennesker. Det har også vært spennende å få være med å prege samtalen og retningen i utvalgsarbeidet, og bringe inn erfaringer jeg har gjort meg så langt i livet, sier Frida Andersen.

Støtte for hovedvisjonen 

- Hvordan vil du oppsummere strategikonferansen?

- Dette var en gjeng mennesker med store hjerter og kloke hoder som brynte seg på små og store spørsmål omkring strategien for misjonsarbeidet til Frikirken for den neste tiden. Det var godt å være sammen i lovsang og bønn, og erfare enheten vi hadde som søsken. Det ble mange spennende samtaler med enkeltmennesker, og det var både oppmuntrende og trosstyrkende å høre hva Gud gjør i to av landene Frikirken har utsendinger i, sier Andersen.

Knut Helge Høyland er pastor i Grimstad Frikirke, og er også med i misjonsutvalget.

- Det har vært en spennende prosess å være med på sammen med dyktige og engasjerte medlemmer i utvalget og ansatte fra hovedkontoret. Det er en stor oppgave vi har fått, og vi har ønsket å gå grundig til verks i å evaluere nåværende strukturer og veivalg og tydeliggjøre visjonen og strategien for misjonsarbeidet i årene som kommer. Det har vært veldig givende å komme enda tettere på våre utsendinger og det arbeidet de driver, og vi gledet oss virkelig til å samle en større gjeng til å samtale om disse viktige temaene sammen, sier han.

Høyland synes det har vært flott å se det store engasjementet for misjonen blant deltakerne på strategikonferansen. - Det er tydelig at misjonsarbeidet er viktig for bredden i Frikirken, og at det er et stort ønske om å engasjere menighetene og enkeltpersoner slik at arbeidet kan vokse og flere mennesker kan nås med evangeliet. Jeg opplever at det var en stor støtte for hovedvisjonen om å nå de unådde, og det kom fram mange gode innspill og refleksjoner som vil være viktig å ta med i utvalgets arbeid videre.

Bredt engasjement 

- Misjonsutvalget peker på noen punkter som er særlig viktige for å øke misjonsengasjementet fremover. Er det et eller flere av punktene som du selv har et spesielt forhold eller eierskap til?

- All disse punktene er viktige og vår oppgave er jo å se på helheten i arbeidet, fra organisering og strukturer, til innsamlingsarbeid og ikke minst misjonsstrategien ute på feltene. For meg begynner det med vårt kall til å leve misjon i hverdagen i ord og i gjerning. Hvis vi klarer å formidle det og leve det ut i menighetene våre, vil misjonsengasjementet ute i verden følge som en naturlig konsekvens, sier Høyland.

Han opplever at det som utsendingene formidlet på konferansen fra sitt arbeid og sin hverdag er historier som bidrar sterkt til at vi både kommer nærmere arbeidet ute, og at vi kan se relasjonen mellom arbeidet som drives ute og det kallet vi har til misjon også her hjemme.

- Hva brenner du særlig for, med tanke på fremtidens misjonsarbeid?

- Jeg er spesielt opptatt av det mest grunnleggende: At nye mennesker får møte Jesus; at vi kan formidle Jesu kjærlighet både konkret gjennom et tydelig diakonalt arbeid og gjennom en respektfull og åpen formidling av hvem Jesus er og hva hans vilje er for alle mennesker. Jeg håper vi kan bidra til å bygge gode strukturer som gir et bredt engasjement for misjon i menighetene, og en god misjonsfaglig backing for misjonsstaben i Norge og utsendingene ute, slik at vi kan opprettholde og utvikle et langsiktig og bærekraftig arbeid for å nå de unådde med evangeliet, også i de deler av verden hvor dette kan være mest utfordrende. Vi er et lite kirkesamfunn, med en ganske liten misjonsavdeling og få utsendinger. Mitt håp er at vi kan bruke det store misjonsengasjementet, som jeg opplever finnes rundt om i menighetene, til å samles rundt en tydelig felles visjon, styrke arbeidet og sende ut flere misjonærer, slik at vi kan nå enda flere med evangeliet om Jesus, sier Knut Helge Høyland.

Utfordring å inspirere barn og unge

- Å sitte i Misjonsutvalget har vært en veldig spennende utfordring for meg, sier Morten Dahle Stærk.

- Jeg var med på synodemøtet for første gang i 2018, og siden utvalget skulle jobbe med strategi og fremtidig organisering ble noe trigget i meg. Siden jeg har blitt en del av Frikirken i voksen alder, ser jeg kanskje noe med nye øyne, men samtidig er det helt vesentlig å beholde DNA-et i det som historisk har vært Frikirkens misjonsarbeid. Her synes jeg sammensetningen i utvalget har vært veldig god, sier han.

- Hvordan vil du oppsummere strategikonferansen?

- Jeg hadde store forventninger, men som på alle gode konferanser så ble det enda bedre! Møter med mennesker som er glade i Jesus, som brenner for misjon og ønsker å bygge videre var veldig motiverende. Utvalget har møttes flere ganger i forkant av konferansen, og vi har jobbet ganske mye med en del spørsmål. Likevel opplevde jeg at det først var i fellesskap at ideene og resonnementene ble klare for meg. Vi fikk svært verdifulle innspill på veien videre.

Morten Dahle Stærk holder frem «Vi må dele historier fra alt vårt misjonsarbeid», som et særlig viktig punkt for fremtidens misjonsengasjement.

- Dette viser kanskje tydeligst at vi driver misjon i en ny tid. I misjonsselskapenes barndom sendte gjerne store organisasjoner misjonærer til fjerne himmelstrøk. Kommunikasjonen skjedde med brev, kanskje med flere måneders forsinkelse. Misjonsfolket måtte med andre ord virkelig «gå i tro» når de sendte penger til misjonsarbeid hvor misjonærene allerede kunne være syke eller døde. I dag har vi helt andre muligheter til fersk kommunikasjon. Samtidig er det viktig at vi forkynner og underviser om givertjeneste uavhengig av fortløpende oppdateringer. Det er ikke alt vi kan fortelle om, og misjonærene må få tid til å jobbe med kjernevirksomheten. Kanskje kan vi omskrive bibelverset litt: «Salige er de som ikke ser og likevel gir», sier han.

Dahle Stærk tror det er en spesiell utfordring å inspirere barn og unge til misjon.

- I min oppvekst var det lysbilder fra Afrika og møter med rotekte misjonærer som gjorde mest inntrykk. Vi hadde to gamle misjonsdamer, to pinsevenner tror jeg, som bodde i bygda vår. Det å få sitte på kjøkkenet der og høre fra misjonsarbeidet gjorde stort inntrykk. På samme måte tror jeg vi må fortsette å fortelle historier. Med dagens kommunikasjonsmidler ligger alt til rette, men vi må ikke glemme de direkte møtene mellom mennesker. Og dessuten er det jo til syvende og sist Jesus som kaller oss til å gå sammen med han og gjøre det han kaller oss til å gjøre.

Glad for engasjement 

Misjonsleder Terje Bjørkås er optimistisk på vegne av Frikirkens framtidige misjonsarbeid etter strategisamlingen.

- Jeg opplevde det som en god og inspirerende samling. Fint å være sammen med en så engasjert forsamling, og få enda en bekreftelse av hvor opptatt folk i Frikirken er av misjon. I samtaler i misjonsutvalget har vi snakket om at Frikirkens DNA er misjonalt, og det fikk vi på nytt erfare disse dagene. Og svært gledelig å oppleve hvordan deltakerne uttrykte enighet om valget vi har gjort med å spisse misjonsinnsatsen vår så sterkt mot de unådde, sier Bjørkås.

Strategisamlingen gir misjonslederen stor tro på at misjonsarbeidet i Frikirken vil utvikles ytterligere i årene som kommer.

- Jeg har store forventninger om at vi sammen skal utvikle misjonsarbeidet videre på en god måte, og at vi i enda større grad kan samkjøre menighetenes lokale misjonsengasjement med vår kirkes felles misjonsstrategi, sier han.

Det var synoden i 2017 som oppnevnte misjonsutvalget, med bestilling om å levere en rapport til synoden i 2021. Utvalget vil nå umiddelbart ta tak i notatene og tilbakemeldingene fra samlingen og bruke det i det videre arbeidet med å utarbeide en rapport til synodemøtet neste år. Utvalget ledes av synodeformann Jarle Skullerud og består av Frida Andersen, Karianne Kvalsvik, Knut Helge Høyland, Morten Dahle Stærk, Geir Sandberg og misjonsleder Terje Bjørkås.