Arnfinns-bibel

120 år siden samene fikk Bibelen

I januar 1895 ble hele Bibelen for første gang utgitt på samisk. Det var Norsk Finnemisjon, nå Norges Samemisjon, som utga den, og opplaget var på 1150 eksemplarer. Denne utgaven er fremdeles den eneste samiske oversettelsen som omfatter hele Bibelen, sier generalsekretær i Samemisjonen, Thor Henrik With.

– Til Det gamle testamente benyttet man oversettelsen av Lars Hættas, den tidligere tukthusfangen etter Kautokeino-opprøret i 1852. Hans oversettelse ble revidert av professor J. A. Friis ved Universitetet, biskop J. N. Skaar i Tromsø, rektor ved seminaret i Tromsø J. Qvigstad og kirkesanger Salomon Nilsen, sier han i en pressemelding.

Det nye testamente i den da nye samiske Bibelen bygget på en revidert oversettelse utgitt allerede i 1840. Det norske bibelselskap, som var enerådende på Bibel-utgivelser på 1800-tallet, hadde bare økonomi til å gi ut 1. Mosebok. Kirkedepartementet ville ikke yte tilskudd til bibelutgivelsen, og flere andre framstøt fra biskop Skaar for å finansiere oversettelsen slo feil. For å få Bibelen utgitt på samisk sendte Skaar i 1888 ut et landsomfattende opprop om støtte til stiftelsen av Norges Samemisjons forløper, Norsk Finnemisjon.

– Med framstøtet sitt for samisk Bibel og kristen forkynnelse på samisk motarbeidet Skaar bevisst også den rådende fornorskingspolitikken. Den var han en klar offentlig motstander av, sier With.

Responsen på oppropet var god fra alle kanter av landet, og satte det lille, nystiftede selskapet i stand til kjempeløftet med Bibel-utgivelsen.

– Tiltaket har hatt stor betydning for bruken av samisk språk helt til i dag, sier With.