3-jarle-skullerud--foto-ryan-rodrick-beiler-lvf
Jarle Skullerud.(Foto Ryan Rodrick Beiler, LVF)

Veiledning til eldsterådene om tema likekjønnet ekteskap

Frikirkens tilsynsmenn sendte i februar en veiledning til Frikirkens eldsteråd hvor man bekrefter at Frikirken står for en klassisk kristen forståelse av ekteskapet som et livslangt, monogamt forhold mellom en mann og en kvinne. Mest plass får veiledningen om respektfull omtale og respektfullt samarbeid med de som har et annet syn. En dialoggruppe er også opprettet for å fremme «den gode samtale». Synodeformannen erkjenner i veiledningen at «Frikirken noen ganger har tråkket feil i sin iver etter å forsvare den rette lære.» Du kan lese veiledningen i sin helhet lenger nede i denne artikkelen.

23. februar ble en veiledning skrevet av Synodeformannen, på vegne av tilsynsmennene i Frikirken (presbyterieformennene og Synodestyrets formann og nestformann) sendt kirkesamfunnets menigheter ved eldsterådene. Veiledningen i sin helhet kan leses her. Budbæreren har allerede mottatt to debattinnlegg etter veiledningen ble utsendt, de kan leses her

Situasjonen i Den norske kirke har gjort det nødvendig for ledelsen i Frikirken å si noe tydelig om ekteskapet, for å forhindre usikkerhet i hvordan håndtere saken og menneskene. Tilsynsmennene har vært samlet og samtalt om situasjonen og har samlet seg bak ordene som Synodeformannen har ført i pennen.

Etter det Budbæreren erfarer, er også store deler av pressen som tidligere har omtalt likekjønnet ekteskap, kjent med veiledningens innhold. Foreløpig har dokumentet ikke skapt "tabloide" overskrifter, trolig fordi det er mer forsonende i sitt ordelag enn tabloide nyhetsredaksjoner trolig forventer.

Veiledningen slår fast at Frikirken fortsatt står på det klassiske synet på ekteskapet og bruker mest plass på hvordan håndtere «saken» og menneskene bedre og på en mer respektfull måte. Dokumentet åpner heller ikke for at Frikirken kan ha to syn på likekjønnet ekteskap.

Sitat fra veiledningen: «1. Klassisk kristen lære Frikirken står for en klassisk kristen forståelse av ekteskapet som et livslangt, monogamt forhold mellom en mann og en kvinne. Dette synet deler vi med majoriteten av kristne kirker i verden. 2. Ordinasjonsløftet Ordinerte medarbeidere i Frikirken har lovet å veilede mennesker ut fra vår kirkes lære.»

Budbæreren: I Tilsynsmennenes brev til eldsterådene bruker dere forholdsvis lite plass på å utdype den teologiske begrunnelsen for Frikirkens syn på ekteskap, og mye plass på hvordan behandle mennesker respektfullt og samarbeide med andre som har et annet syn. Hvorfor har dere valgt å vektlegge håndteringen, er det en selvkritikk på at Frikirken har vært for dårlig på dette?

- Dette brevet handler først og fremst om samarbeid. Vi er tydelige på at Frikirken ikke har noe ønske om å bryte med det gode, økumeniske samarbeidet vi har i Norge i dag. Det er viktig at vi ivaretar den gode dialogen mellom kirkesamfunnene og at vi omtaler hverandre med respekt. Samtidig skal vi være tydelige på hva vi står for som kirke, og ikke inngå samarbeid som vanskeliggjør en slik tydelighet, sier Synodeformann Jarle Skullerud.

BB: Hva er det viktigste dere ønsker å oppnå med veiledningen?

- Brevet er et ønske om å skape trygghet gjennom tydelighet. Vi vil hjelpe lokale pastorer og eldsteråd til å reflektere rundt hva som er tjenlig i forhold til lokalt samarbeid, sier Jarle Skullerud.

Gunnar Johnsen, tilsynsmann i Østre presbyterium, svarer også på samme spørsmål:                                             

- Dette er en følsom sak. Utviklingen i Den norske kirke har gjort at spørsmålene kommer om hva Frikirken mener om hele problematikken rundt temaet likekjønnede ekteskap. Holdningene i samfunnet og blant kristne har også endret seg sterkt på få år. I en slik situasjon er det nødvendig at vi som kirke sier hva vi står for, men også hvordan vi bør opptre i samtalen og debatten om denne tematikken, sier Johnsen.

BB: Hvordan har reaksjonene på den utsendte veiledningen vært?

- Flere menigheter har uttrykt takknemlighet for brevet, sier Skullerud.

- Jeg har ikke fått noen reaksjoner i denne saken, sier Gunnar Johnsen.

BB: Jarle Skullerud, dere har opprettet en dialoggruppe som skal samtale om spørsmålene. Hva er intensjonen med denne gruppa, slik du ser det?

- Vi må bli flinkere til å snakke sammen og lytte aktivt til hverandre. Jeg håper vi kan gjøre oss noen gode erfaringer i denne gruppa, som kan videreformidles og danne grunnlag for flere slike samtaler i kirkesamfunnet. Frykt, markering og posisjonering kan lett prege samtaler om teologi, sier Synodeformannen og tilføyer: - Jeg håper at vi samtidig som vi fastholder et klassisk luthersk syn på ekteskapet, kan møte alle mennesker med kjærlighet og inkludere dem i våre fellesskap. Dette er en stor utfordring for oss som kirke, og derfor trenger vi de gode samtalene, ikke tilspissede debatter.

BB: Dere har hatt første møte, hvem er med i gruppa?

- For å beholde den gode roen rundt disse samtalene, har vi valgt å ikke gå ut med navn på de som er med, sier Skullerud.

BB: Hvordan var møtet?

- Vi brukte god tid på å bli kjent med hverandre, og vi hadde en åpen og ærlig, innledende samtale.

BB: Hvordan vil du håndtere det hvis en ansatt i Frikirken deler et annet syn på likekjønna ekteskapsinngåelse, enn det Frikirken står for?

- Som jeg skriver i brevet, er dette grunnlag for en samtale med tilsynsmannen, på samme måte som når noen begynner å formidle noe annet som bryter med vår kirkes lære.

BB: Hva slags konsekvenser får det?

 - Vi forventer alle at våre ordinerte ledere står inne for Frikirkens teologi og respekterer ordningen for vern om lære og liv. Slik må det være i ethvert kirkesamfunn, mener jeg. Den naturlige konsekvensen av at man veileder eller underviser på tvers av vår kirkes lære, er derfor at man trekker seg fra ordinert tjeneste, sier han.