2tilsynsmenn2019
Fra venstre: Lars Øystein Folkedal, John Arne Gladsø og Geir Øystein Andersen. (Foto: Privat/Inge Auberg).

Disse blir tilsynsmenn i fast stilling

Frikirken har for første gang ansatt tilsynsmenn i faste stillinger, og det er nå bekreftet at Lars Øystein Folkedal blir tilsynsmann i Vestre, John Arne Gladsø i Nordre, Geir Øystein Andersen i Østre og Arnfinn Østerberg i Søndre presbyterium.

Lars Øystein Folkedal har vært nestformann i Vestre tilsynsområde siden 2016, og blir nå tilsynsmann i seksti prosent fast stilling. Samtidig fortsetter han som hovedpastor i Karmøy Frikirke i førti prosent. 

- Vi arbeider med å få inn en annen pastor i tilsvarende stillingsstørrelse. At stillingen som tilsynsmann ikke var større, var faktisk avgjørende for at jeg søkte, sier Folkedal. Han opplever at han ikke har fullført arbeidet på Karmøy, og tenker at stillingene kan bli en spennende kombinasjon. - Jeg ser for meg en god del mer reising, samtidig har Vestre presbyterium så stor geografisk spredning at mange møter og samtaler må gå via nett. Så mye av arbeidshverdagen vil likevel være lokalt. Men det blir interessant å se hvordan dette slår ut i praksis, sier han.

Han opplever det inspirerende og samtidig utfordrende å få tilliten og ansvaret det er å føre tilsyn i alle menighetene i vest. - Det knyttes nok noen ekstra forventninger til hva tilsynet skal være med den nye ordningen. Så får vi håpe det er noenlunde samsvar mellom realisme og forventninger. Jeg tror at vår tilsynsordning er svært viktig og mitt håp er at vi som tilsynsmenn kan bidra til at menighetene får løftet blikket, slik at den enkelte menighet i stigende grad fungerer etter hensikten og oppdraget med å gjøre disipler, sier Folkedal.

Sunnhetstegn 

Han mener det er et viktig sunnhetstegn at menighetene tar tilsynsrapportene på alvor.

- Min opplevelse er at mandatet tilsynet har i Frikirken, er svært viktig. Det er rollen som tilsynsmann, ikke personen som utfører den, som gjør at menighetene må ta rapportene på alvor. Her har vi som tilsynsmenn et stort ansvar, for vi handler på vegne av kirkesamfunnet, ikke oss selv. Jeg har opplevd det som svært givende å komme utenfra og inn i en annen menighet enn den jeg tjener hjemme. Med hjelp av blikket utenfra, blir det min oppgave å fortelle menigheten hva jeg ser. I alle menigheter er det mye godt å se, og mye å glede seg over, sier Lars Øystein Folkedal.

Samtidig tror han at menighetene med jevne mellomrom trenger at noen våger å gi en ærlig og tydelig tilbakemelding om ting som kan stjele fokus og energi, eller som dreier retningen menigheten arbeider i bort fra hensikten, for ikke å stivne og komme på avveie. - Det gjelder i alle menigheter. Det er lettere å se dette når du kommer utenfra, og mandatet gjør det mulig for en tilsynsmann å formidle dette tydelig. Så er min bønn at jeg sier sannheten i kjærlighet. Alltid. Uten at det skjer, kan ord bli nedbrytende og virke mot sin hensikt. Som tilsynsmann, og som pastor, er jeg fullstendig avhengig av dagliglivet med Jesus og Den hellige Ånd i meg, og at det er sant som det står i Fil 4,13: "Alt makter jeg i Han som gjør meg sterk." Jeg tror på et liv i utilslørt tillit og avhengighet til Gud. Det rekker helt fram, sier Folkedal.

Viktig rolle 

John Arne Gladsø har siden 2016 vært tilsynsmann i Nordre i halv stilling, samtidig har han hatt en halv pastorstilling i Steinkjer Frikirke. - Jeg gleder meg til å fortsette som tilsynsmann i Nordre, og setter pris på en økning av stillingen til 70 prosent. Landet er langt, og oppgavene mange. Jeg er takknemlig for tilliten jeg blir vist og håper å være en ressurs for lokalmenighetene og kirkesamfunnet, sier Gladsø, som ved siden av jobben som tilsynsmann fortsetter som pastor for Steinkjer Frikirke i 30 prosent stilling. 

Gladsø tror tilsynsmannsrollen er viktig for å motivere, styrke og støtte det lokale arbeidet.

- Det at det nå blir faste stillinger tror jeg kan bidra til å gi rom for langsiktighet og sikre stabilitet. Dette gjør at vi blir bedre kjent med hverandre, og vi kan jobbe med konkrete oppgaver over tid. I tillegg er tilsynsmannskollegiet et unikt fellesskap som styrker tjenesten betydelig. En tilsynsmann kan ikke ha kunnskap om alt, og da er det flott at det finnes kompetanse å støtte seg på hos gode kolleger. Jeg håper at resultatet av min tjeneste vil skape vekst og frimodighet hos det enkelte medlem og hver enkelt menighet, sier han.

- Jeg har blitt gitt Nordre som tjenesteområde og er svært takknemlig for det. Vi har nettopp hatt et presbyteriemøte i Nordre som bekrefter at vi står sterkt samlet og ønsker å ha fokus på det aller viktigste; å fortelle alle om Jesus Kristus. I tillegg har vi et stødig og godt fundament å stå på med tanke på lærespørsmål, og vi skal hjelpe hverandre til å fortsatt stå stødig. Min tilsynsmannstjeneste håper jeg blir fylt av Den Hellig Ånds kraft og nåde, med hovedvekt på å hjelpe og å støtte. I dette trenger jeg alles bønnestøtte, nåde og overbærenhet for tjenesten, sier John Arne Gladsø.

Enhet i og mellom menighetene 

Geir Øystein Andersen har bakgrunn som leder for menighetsplantingen på Kongsberg, som eldste og forstander i Kongsberg Frikirke, og som redaktør av Budbæreren, før han nå blir tilsynsmann i Østre tilsynsområde på heltid. Han har vært engasjert i prosessen for at Frikirken skal styrke tilsynsarbeidet, og gleder seg til å fortsette engasjementet gjennom stillingen som tilsynsmann i Østre. 

- Jeg vil sammen med styret ta utgangspunkt i tilsynsarbeidet som er utviklet i vårt distrikt. Den økte tidsressursen gir muligheter, som jeg vil utvikle sammen med menighetene, styret, og i samarbeid med de tre andre tilsynsmennene, hovedkontoret og synodens ledelse. Det primære er å føre tilsyn med våre 31 menighetsfellesskap, sier Andersen.

I veiledningen vil han oppmuntre det organiske perspektivet ved menighetslivet, på tvers av generasjonene.

- Å arbeide på Guds ords grunn for å styrke og utdype enhet i og mellom menighetene, er den sentrale instruksen. Det motiverer meg særlig at Frikirken må finne ut sammen hva det i vår tid betyr å leve kirke på Østlandet, i og rundt Norges hovedstad, sier Geir Øystein Andersen.

Tilsynsmennene tiltrer 1. november. Tilsynsmannstilingen i Østre blir den eneste i hundre prosent. Stillingsprosenten i Søndre og Nordre blir på sytti prosent, mens tilsynsmannen i Vestre er ansatt i seksti prosent.