avstemming
Konsensusprinsippet ble brukt for å lodde stemning før en formell avstemming. Resultatet ble et enstemmig vedtak om måldokumentet for Frikirken.

Måldokumentet ble enstemmig vedtatt

Synoden vedtok lørdag formiddag måldokumentet for Frikirken for 2018-2023. Den bredt sammensatte komiteen som behandlet saken tidlig i møtet, foreslo noen endringer som synodestyret stilte seg bak. Dermed var det kun ett forslag delegatene skulle forholde seg til. Etter en konstruktiv samtale og debatt, ble dokumentet enstemmig vedtatt.

Her presenteres måldokumentet slik det var framlagt i sakspapirene til synoden. Komiteens endringer, som ble vedtatt av synoden, er markert i fet skrift.

Mål for Frikirken 2018-2023

Visjon: Vi bygger åpne fellesskap, der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

Motto: Sammen om oppdraget

Jesus i hverdagen

Vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre til å vokse i troen på Jesus og følge ham.

Bibellesning og bønn er en naturlig del av hverdagen, og i fellesskapet tjener vi med de gavene vi har fått. Vi vil være en ressurs for barnefamilier og hjelpe mennesker til å leve godt sammen. Vi er medvandrere som åpent og ærlig deler liv og tro. Sammen vil vi hjelpe hverandre til å leve ut troen i hverdagen.

Trosliv

• Vi ser en økning i bibelbruk i menighetene. Dette ble vedtatt endret til: «Vi ser en økning i bruk av bibel og bønn i menighetene».

• Menighetene opplever en økning i gudstjeneste- og smågruppe-deltakelse.

Tro på hjemmebane

• Menighetene er en ressurs for barnefamilier og hjelper dem til å leve ut troen i

hjemmet.

• Vi tilbyr samlivskurs og foreldrekurs gjennom flere av menighetene våre.

• Menighetene følger trosopplæringsplanen de har utarbeidet ut fra kirkens felles

plan.

• Det er utarbeidet en trosopplæringsplan for voksne.

Jesus til nye generasjoner

Vi vil være en inkluderende kirke. Vi ser etter det beste i hverandre og sier det gode vi ser.

Vi gir rom for å prøve og feile, og verdsetter forsøkene. Vi rekrutterer og utruster unge

ledere, slik at vi kan lede sammen på tvers av generasjoner og sikre både kontinuitet og

fornyelse. Vi trenger alle generasjoner, men vil ha et særlig fokus på dem under 40 år. Hos oss er alle ledere mentor for yngre ledere.

Utrustning

• Det er utarbeidet planer for rekruttering og utrustning av ledere, nasjonalt og

lokalt.

• Alle unge ledere har en mentor.

• Det er laget en opplærings- og oppfølgingsplan for pastorer og for eldste.

• Vi har etablert samarbeid med folkehøyskoler og utdanningsinstitusjoner om

studietilbud med fokus på bibel og tjeneste.

Generasjoner leder sammen

• 40 % av lederne i menighetene er under 40 år.

• 20 % av medlemmene med regionale og nasjonale tillitsverv er under 40 år.

Jesus til nye mennesker

Vi vil være til for andre. Vi ønsker å velsigne alle vi møter i hverdagen vår. Oppdraget vårt er

å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker. Vi vil ha et spesielt fokus på flyktninger og innvandrere nasjonalt, og muslimer og unådde folkegrupper internasjonalt. Vi engasjerer oss i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet, og for undertrykte og nødlidende i verden.

Diakonal og misjonal kirke

• Menighetene er engasjert i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet.

• 20 nye menigheter har deltatt i et læringsfellesskap med fokus på å være misjonal

kirke. Dette ble vedtatt endret til: «20 nye menigheter har deltatt i en læringsprosess med fokus på å være misjonal kirke.»

Nytt punkt: «- Frikirken fremmer enhet blant kristne kirker for at verden skal tro.»

Menighetsvekst

• Alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker.

• Det er etablert studentfellesskap i syv byer med høgskole/universitet.

• Det er plantet åtte nye menigheter. Dette ble vedtatt endret til: «Det er plantet åtte nye menighetsfellesskap.»

• Det er vekst i antall medlemmer i aldersgruppa 0-40 år.

Misjon

• Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene

våre.

• Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.

• Vi har doblet misjonsinnsatsen i Midtøsten. Dette ble vedtatt endret til: «Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.»

• Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.

• Misjonsgaven øker med 5 % årlig. Dette ble vedtatt endret til: «Vi har økt misjonsgaven»

Forslag til vedtak

Synoden vedtar målene for Frikirken for 2018­-2023.

Dette ble enstemmig vedtatt. Budbæreren vil presentere debatten i saken, i neste papirutgave.